Skip to content

Obowiązek informacyjny RODO

Szanowny Kliencie,

w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych osobowych oraz uchylenie dyrektyw 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDRP” lub „Ogólne rozporządzenie o Danych”).

Administratorem Państwa danych osobowych jest LISSTA Kancelaria Podatkowa sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strachocińska 90-90 A, 51-511 Wrocław.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: LISSTA Kancelaria Podatkowa sp. z o. o., ul. Strachocińska 90-90 A, 51-511 Wrocław lub drogą e-mailową pod adresem: lissta@lissta.pl

Państwa dane przetwarzamy w następujących celach i na następujących podstawach prawnych oraz w następujących okresach czasu:
– w celu realizacji umowy zawartej z Państwem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, do czasu wypełnienia wszystkich obowiązków umownych, a w węższym zakresie również do czasu przedawnienia roszczeń,
– w celach związanych z księgowością na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami ustaw o rachunkowości, o podatku od towarów i usług, o podatku dochodowym od osób prawnych, tak długo jak wymagają tego od nas przepisy prawa. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu osiągnięcia celu.

Jak długo przechowujemy dane osobowe:
W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych zobowiązani jesteśmy przechowywać dane dłużej w momencie konieczności wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym szczególności podatkowych i rachunkowych.

Ponadto informujemy, że Państwa dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, niezbędnym do prowadzenia działalności handlowej np do : firm kurierskich. Nie przekazujemy Państwa danych osobom trzecim ani do państw trzecich tj. poza obszar Unii Europejskiej ani obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
1) żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
2) żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
3) żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
4) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
6) przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
7) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez:
• kontakt e-mailowy pod adresem: lissta@lissta.pl
• kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: LISSTA Kancelaria Podatkowa sp. z o.o., ul. Strachocińska 90-90 A, 51-511 Wrocław
Usunięcie, ograniczenie, przeniesienie oraz zgłoszenie sprzeciwu względem przetwarzania danych może mieć wpływ na świadczone usługi i prawdopodobnie będzie skutkować uniemożliwieniem wykonania usług w sposób prawidłowy. W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa powyżej.

LISSTA Kancelaria Podatkowa Sp. z o. o.
ul. Strachocińska 90-90 A
51-511 Wrocław
NIP 895-196-67-37
REGON 021434305

lissta@lissta.pl
tel. oddział Wrocław 504-138-424, 504-138-442
tel. oddział Zielona Góra 504-138-183